VeloMarket
Rabaty do -30% i darmowa dostawa do punktów Paczkomat® InPost dla wybranych produktów

Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie przysługują Ci uprawnienia.

 

Dokument podzieliliśmy na pięć części:

1.     informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;

2.     szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,

3.     informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach,

4.     informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych,

5.     zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawców

 

Pojęcia używane w Polityce prywatności


Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

a.   „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.velomarket.pl,

b.   „Polityka” – oznacza ten dokument,  który właśnie czytasz,

c.    „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,

d.   „Social Media” – portale społecznościowe, w których mamy nasze profile,

e.   „Dane osobowe” - Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe (np.:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia Produktów zakupionych w Serwisie, IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii).

 

Część I – Postanowienia ogólne
 

§ 1

Administrator


1.     Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest właściciel Serwisu, tj. Proekspert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 527-268-94-32, e-mail: kontakt@velomarket.pl, numer telefonu 42 214 43 37, (dalej: „Administrator” albo „My”). 

2.     Możesz skontaktować się z nami:

a.     listownie: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (dopisek: „IOD”)

b.     e-mailem na adres: kontakt@pro-ekspert.pl,

3.     Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. pod adresem e-mail: IOD@pro-ekspert.pl, pocztą tradycyjną: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (dopisek: „IOD”).

 

§ 2

Cel i zakres stosowania
 

1.     Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które gromadzone są przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.

2.     Twoje Dane Osobowe otrzymujemy od Ciebie przy zakładaniu Konta w Serwisie, w związku z aktywnościami (w tym transakcjami) dokonywanymi przez Ciebie w Serwisie, zamieszczaniem lub przeglądaniem Ofert oraz w związku z aktualizacjami Twoich Danych Osobowych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta. Przetwarzanie Danych Osobowych może być również związane z wykonywaniem przez Ciebie szeregu innych działań bezpośrednio związanych z korzystaniem z Serwisu.

3.     Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, które będę przetwarzane przez nas jedynie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 

§ 3

Odbiorcy Danych Osobowych


W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, mogą być one przekazywane podmiotom trzecim takim jak:

1) dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu (firmy hostingowe, IT)

2) podmiotom współpracującym z nami, oferującymi usługi finansowe, podmiotom umożliwiającym dokonywania płatności elektronicznych

3) podmiotom współpracującym z nami, oferującymi usługi analityczne, usługi windykacyjne, usługi księgowe, prawne, konsultingowe, dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów, agencjom marketingowym zajmującym się projektowaniem i wysyłaniem naszych newsletterów

4) podmioty realizujące usługi dostawy produktów (np. firmy kurierskie, transportowe)

5) stronom transakcji, które zawierasz w Serwisie

6) organom publicznym na podstawie przepisów prawa.

 

§ 4

Podanie danych


Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy, do korzystania z poszczególnych usług Serwisu,

 

§ 5

Sprzedawcy jako administratorzy danych osobowych


Zwracamy uwagę, że zawierając umowy sprzedaży ze Sprzedawcami oferującymi swoje Produkty 
w  Serwisie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane także przez poszczególnych Sprzedawców, którzy będą administratorami Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Tobą za pomocą Serwisu. Każdy Sprzedawca powinien  określić szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

§ 6

Twoje prawa dotyczące danych osobowych


1.     Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a.     masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

b.     możesz dokonywać ich sprostowania,

c.      możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d.     masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.     W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych uprawnieniach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3.     Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 Polityki.

 

§ 7

Prawo sprzeciwu


1.     Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a.     na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b.     na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2.     Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 Polityki.

 

§ 8

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

 

§ 9

Zabezpieczenie danych osobowych i zagrożenia

 

1.     Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapewniające zabezpieczenie Profili naszych użytkowników i całego Serwisu oraz ich ochronę przed atakami cyberprzestępców, nieautoryzowanym dostępem i innymi podobnymi zagrożeniami. 

2.     Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu są:

- złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;

- programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

- spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

- wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing)

-  włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;

- krytoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu
umożliwienia jego złamania lub obejścia. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę
sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

 

§ 10

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i automatyczne przetwarzanie

 

1. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Twoje dane nie będą poddawane automatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

§ 11

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania


1.     W przypadku pytań dotyczących Polityki - daj nam znać.

2.     Polityka znajduje się na stronie Serwisu pod adresem: https://velomarket.pl/o-nas/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
 

§ 12

Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub telefonicznie
 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania 

Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie z Tobą komunikacji i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

Przykład:
Wysłanie do nas wiadomości z pytaniem o to, w jaki sposób wykonać określone działanie w Serwisie. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. 

Podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy. 

Przykład:
Skontaktujesz się z nami, bo będziesz chciał zostać sprzedawcą w naszym Serwisie i poprosisz mailowo lub telefonicznie o przygotowanie indywidualnej oferty. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy z Tobą, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
- dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, ale nie dłużej niż  miesiąc od dnia jej rozwiązania.

- dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – przez czas trwania umowy zawartej z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; w przypadku nie zawarcia umowy nie dłużej niż miesiąc od dnia poinformowania nas przez Ciebie, że nie chcesz zawrzeć z nami umowy. 

  

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

Bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli przygotować oferty dla Ciebie, jeżeli kontaktowałeś się z nami w tym celu.

 

§ 13

Rejestracja w Serwisie – założenie Profilu


W naszym Serwisie możesz zarejestrować się jako Kupujący albo Sprzedawca. Możesz także reprezentować Sprzedawcę będącego np. osobą prawną lub spółką osobową.

Jeżeli dokonujesz rejestracji w Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania 

Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie dla Kupujących albo Regulaminie dla Sprzedawców (tj. założenie Profilu i korzystanie z produktów oferowanych w Serwisie).

Przykład:
W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo przechowywać historię umów, jakie zawrzesz w Serwisie, a także Twój adres mailowy niezbędny do założenia i korzystania z Serwisu. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie rejestracji w Serwisie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentowania osoby, którą reprezentujesz (np. jako członek zarządu albo pełnomocnik) w zawieranej z nami umowie. 

Przykład:
Sprawdzimy czy Twoje dane są podane w rejestrze przedsiębiorców KRS jako osoby uprawnionej do reprezentacji danej spółki. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentowania podmiotu, z którym zawieramy umowę w przedmiocie rejestracji w Serwisie. 

Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie dla Sprzedawców (tj. założenie Profilu i korzystanie z Produktów oferowanych w Serwisie) zawieranej na rzecz Sprzedawcy – gdy działasz jako reprezentant Sprzedawcy (pracownik/zleceniobiorca) 

Przykład:
W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by przykładowo przechowywać historię umów, jakie zawrzesz w Serwisie w imieniu Sprzedawcy, a także Twój adres mailowy niezbędny do założenia i korzystania z Serwisu w imieniu Sprzedawcy. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentowania Sprzedawcy, umożliwienie zawarcia i wykonywania umowy na rzecz Sprzedawcy. 

Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa – np. obowiązków z dziedziny księgowości, rachunkowości, obsługi reklamacji, prawa odstąpienia od umowy. 

Przykład:
Jako Dostawca Serwisu jesteśmy zobowiązani przez powszechnie obowiązujące przepisy do przechowywania określonych informacji o samej transakcji, jak i dokonaniu przez Ciebie zwrotu (odstąpienia od umowy). 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego. 


a.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas trwania umowy zawartej z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, a po jej rozwiązaniu aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; w przypadku nie zawarcia umowy nie dłużej niż miesiąc od dnia poinformowania nas przez Ciebie, że nie chcesz zawrzeć z nami umowy. 

b.     Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

 

c.     Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia z nami umowy w przedmiocie rejestracji w Serwisie. Bez ich podania zawarcie z nami umowy nie będzie możliwe.

 

§ 14

Program ochrony dla kupujących

 

W Serwisie masz możliwość skorzystania z prowadzonego przez nas programu ochrony dla kupujących. Jeżeli korzystasz z tego programu, to zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania 

Wykonanie umowy o Twój udział w programie ochrony dla kupujących. 

Przykład:
W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, by zapoznać się ze zgłoszoną przez Ciebie sprawą, udzielić Ci pomocy w kontakcie ze sprzedawcą i wykonać inne nasze obowiązki wynikające z regulaminu programu. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy w przedmiocie Twojego udziału w programie ochrony dla kupujących, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

a.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas trwania umowy zawartej z Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, a po jej rozwiązaniu aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

 

b.     Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

 

c.      Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia z nami umowy w przedmiocie Twojego udziału w programie ochrony dla kupujących. Bez podania tych danych zawarcie z nami umowy nie będzie możliwe.

 

 

§ 15

Zapisanie się do newslettera
 
Do naszego newslettera możesz zapisać się dobrowolnie przy rejestracji w Serwisie, a także później poprzez dostępny w nim formularz. Jeżeli zapiszesz się do newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania 

Wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail bądź sms/rozmowy tel. 

Przykład: 
Będziemy wysyłali do Ciebie informacje e-mail m.in. o: atrakcyjnych ofertach w Serwisie, nowych usługach, promocjach czy konkursach.
Będziemy także przechowywali Twoje dane osobowe w narzędziu służącym do wysyłania newsletterów. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda w połączeniu z naszym prawnie uzasadnionym interesem, czyli art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z 

art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: przetwarzanie Twoich danych osobowych, by na podstawie Twojej zgody wysyłać do Ciebie informacje marketingowe za pomocą wiadomości e-mail. 

Analizowanie czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. 

Przykład:
Po zrealizowaniu wysyłki możemy sprawdzić, czy odczytałeś nasz mail, a także jakie treści w nim kliknąłeś. Na tej podstawie będziemy mogli określić, jakimi produktami najbardziej się interesujesz i w przyszłości wysyłać do Ciebie więcej informacji dotyczących tych produktów, a ograniczyć liczbę informacji odnoszących się do produktów, które nie wzbudziły Twojego zainteresowania. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: analizowanie efektywności naszego newslettera oraz dopasowywanie jego treści do zainteresowań subskrybentów. 

 

a.     Prawo wycofania zgody.

Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie naszego newslettera możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu możesz: kliknąć w link służący do wypisania się z newslettera  (taki link znajdziesz w każdym newsletterze) lub skontaktować się z nami i wycofać zgodę.

Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

b.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub na kontakt tel. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

c. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 

d. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 

 

Część III – nasze profile w Social Media
 

§ 16

Korzystanie z naszych profili w Social Media
.

Jeżeli korzystasz z naszego profilu w Social Media, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?


 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania 

Udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz. 

Przykład:
Będziemy odpowiadali na wiadomości, które prześlesz do nas z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Social Mediach np. wiadomości priv. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość . 

Prowadzenie z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami. 

Przykład:
Jeżeli skomentujesz nasz post albo oznaczysz nas w jakiejś dyskusji, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiemy na Twoją wiadomość. Będziemy wówczas widzieli nazwę Twojego konta w danym portalu społecznościowym oraz zdjęcie profilowe. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: Prowadzenie dyskusji z użytkownikami komentującymi nasze posty w Social Media lub oznaczającymi nas w prowadzonych w nich dyskusjach. 

Statystyczny polegający na prezentowaniu nam przez dostawców Social Mediów danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, czy danych demograficznych naszych obserwujących. 

Dane prezentowane nam przez dostawców Social Media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu. 

Przykład:
będziemy uzyskiwali informację od dostawców Social Mediów, w jakich godzinach i w jakie dni największa liczba naszych obserwujących jest zalogowana w danym portalu. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: Uzyskiwanie wiedzy na temat użytkowników obserwujących nasze profile w Social Mediach i wchodzących w interakcje z naszymi postami. Co pozwala nam na optymalizację sposobu komunikacji, w tym dopasowanie jej do średniego wieku naszych obserwujących czy optymalny dobór godzin publikowania postów. 

Marketingowy polegający na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social Media. 

Przykład:
W tych ramach możemy wyświetlać Ci reklamy odnoszące się do produktów dostępnych w Serwisie, w tym tych które w nim oglądałeś. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: Prowadzenie marketingu Serwisu i promowanie dostępnych w nim produktów. 

a.     Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

1.     Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social Media oraz realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych. 

2.     Pamiętaj, że tylko Tym możesz usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social Media (my nie możemy usuwać Twoich komentarzy, postów) 

 

b.     Jakie masz prawa?  

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.  

 

c.     Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Zwracamy jednocześnie uwagę, że odwiedzając nasze profile udostępniasz nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego  korzystasz). Zakres danych, który jest dla nas widoczny zależy od Twoich ustawień prywatności i tego czy Twój profil jest prywatny czy publiczny.

 

 

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych
 

§ 17

Wejście na stronę Serwisu
 

Wejście na stronę Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies na opisanych poniżej zasadach.

 

§ 18

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy


1.     W Serwisie stosujemy pliki cookies, dane informatyczne, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przesyłane przez strony internetowe oraz aplikacje mobilne. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową, w tym dostosować stronę do jego indywidualnych preferencji. Umożliwiają również wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także pozwalają na wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Pliki cookies, przechowujemy na Twoim urządzeniu, a następnie uzyskujemy do nich dostęp w następujących celach:

a.   zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,

b.   marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,

c.    marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam produktów z Serwisu na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Serwisie,

d.   statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.

2.     Możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej za pomocą komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe. Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

a.     nazwę strony internetowej, z której pochodzą pliki cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer;

b.     dane urządzenia (np. typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej);

c.      zdarzenia (np. czas korzystania z witryny, ostatnia wizyta na stronie internetowej, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, na którym kroku jest użytkownik w trakcie zakupów);

d.     dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania);

e.     inne dane: dane na temat korzystania z witryn (np. źródło wejść, kampania reklamowa, z której weszłaś/eś na stronę, linki, w które kliknęłaś/ąłeś, jakie reklamy zobaczyłaś/eś oraz jakie zgody na banerze cookies wyraziłaś/eś).

3.     Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Spółka działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w państwach trzecich. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres IOD@pro-ekspert.pl.

4.     W związku z dostępem do naszych stron internetowych, dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jako administrator danych możemy oceniać niektóre czynniki dotyczące Ciebie, w celach dla których używamy plików cookies.

 

§ 19

Jak długo pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym


Okres przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym zależy to od tego, czy pliki te są „stałe”, czy „sesyjne”.
a)       Cookies stałe (persistent cookies) - nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w Twoim urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień strony internetowej.
b)      Cookies sesyjne (session cookies) - umieszczane są na czas korzystania z przeglądarki (trwania sesji) i są usuwane po jej zamknięciu.
 

§ 20

Rodzaje plików cookies


1.     Niezbędne pliki cookies - są niezbędne do prawidłowego lub zoptymalizowanego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy poprawnie świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną. Ich implementacja na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę nie wymaga zgody. Możesz zablokować instalację niezbędnych plików cookies lub je usunąć przy pomocy ustawień przeglądarki, co w skrajnym wypadku może uniemożliwić w części lub w całości wyświetlanie się strony lub utrudnić poruszanie się po niej, w tym uniemożliwić korzystanie z niej.

Pozyskiwane przy pomocy niezbędnych plików cookies dane osobowe są przez nas przetwarzane:

a)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu działania strony internetowej);

b)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą).

2.     Funkcjonalne pliki cookies - zapamiętują wybory dokonywane przez Ciebie zapewniając bardziej dopasowane usługi. Informacje zbierane przez tego rodzaju pliki cookies nie dostarczają danych na temat Twojej aktywności na stronach internetowych partnerów Serwisu. 

Pliki te:

a)   służą wsparciu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa powinna działać poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do Twoich preferencji;

b)   służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej;

c)   służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

d)   Pozyskiwane przy pomocy funkcjonalnych plików cookies dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda użytkownika).

3.     Pełną listę plików cookies wraz z okresami ich ważności znajdziesz w załączniku nr 1 do Polityki.

 

§ 21

Jak usunąć pliki cookies


1.     Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2.     Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3.     Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 22

Jak blokować pliki cookies 

 

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.  
Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami: 

 

§ 23

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu


Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub dokonać zakupów.

 

§ 24

Zewnętrzne pliki cookies


1.     Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 21 Polityki. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

2.     Korzystamy z usług firmy Google w celach analitycznych i marketingowych.

 

 

 

Załącznik nr 1 – wykaz stosowanych plików cookies:
 

Pliki cookies niezbędne

NAZWA PLIKU
DOSTAWCA PLIKU
CEL WYKORZYSTANIA
OKRES WAŻNOŚCI

SEARCH_SAMESITE 

google.com 

Zapewnia, że pliki cookie są przesyłane między witrynami, dzięki czemu użytkownicy są chronieni.

4 miesiące

CONSENT

google.com 

Zapewnia przekazywanie do Google informacji o statusie zgody użytkownika na pliki cookie

12 miesięcy

private_content_version

velomarket.pl

Zapewnia mechanizm cache'owania danych prywatnych względem zalogowanego użytkownika w pamięci przeglądarki.

12 miesięcy

mage-cache-sessid

velomarket.pl

Wykorzystywane w mechanizmie balansowania ruchu i poprawy wydajności serwisu

1 godzina

X-Magento-Vary 

velomarket.pl

Wykorzystywane w mechanizmie cache'owania do weryfikacji czy zawartość żądanej strony serwisu zmieniła się w stosunku do poprzedniego żądania.

1 godzina

PHPSESSID

velomarket.pl

Wykorzystywane do utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu.

1 godzina

1P_JAR

google.com

Wykorzystywany do ograniczania liczby żądań i optymalizacji serwisu.

1 miesiąc

form_key 

velomarket.pl

Wykorzystywane w celu zabezpieczenia formularzy serwisu przed atakami CSRF

12 godzin

 

 

Pliki cookies wykorzystywane w celach marketingowych

NAZWA PLIKU
DOSTAWCA PLIKU
CEL WYKORZYSTANIA
OKRES WAŻNOŚCI
__Secure-1PSIDCC  google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google.  12 miesięcy
__Secure-3PSID google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google 12 miesięcy
__Secure-1PSID google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 12 miesięcy
__Secure-3PSIDCC google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 12 miesięcy
__Secure-1PAPISID google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 12 miesięcy
SAPISID google.com  Używane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google. Pliki cookie SSID, APISID i SAPISID umożliwiają Google zbieranie informacji użytkowników o filmach wideo hostowanych przez YouTube 12 miesięcy
APISID google.com  Używane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google. Pliki cookie SSID, APISID i SAPISID umożliwiają Google zbieranie informacji użytkowników o filmach wideo hostowanych przez YouTube 12 miesięcy
SSID google.com  Używane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google. Pliki cookie SSID, APISID i SAPISID umożliwiają Google zbieranie informacji użytkowników o filmach wideo hostowanych przez YouTube 12 miesięcy
__Secure-3PSIDTS google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 12 miesięcy
__Secure-1PSIDTS google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 12 miesięcy
__Secure-3PAPISID google.com  Wykorzystywane do celów targetowania, budowania profilu zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 12 miesięcy
OGPC google.com  Wykorzystywany do przechowywania preferencji użytkowników przy przeglądania stron serwisu zawierających element map Google. 1 miesiącPliki cookies wykorzystywane w celach analitycznych

NAZWA PLIKU
DOSTAWCA PLIKU
CEL WYKORZYSTANIA
OKRES WAŻNOŚCI

SIDCC

google.com 

Zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem wspomnianej strony internetowej

12 miesięcy

SID

google.com 

Wykorzystywany jest do uwierzytelnienia użytkowników. Zawiera zaszyfrowane dane identyfikujące użytkownika Google

12 miesięcy

NID

google.com 

Wykorzystywany do wyświetlania reklam, personalizowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam, oraz mierzenia skuteczności reklam dla użytkowników niezalogowanych.

6 miesięcy

_ga_* 

velomarket.pl

Wykorzystywany do przechowywania informacji o liczbie odsłon stron serwisu.

12 miesięcy

 


Pliki cookies wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu

NAZWA PLIKU
DOSTAWCA PLIKU
CEL WYKORZYSTANIA
OKRES WAŻNOŚCI
HSID google.com  Zawiera zaszyfrowane wpisy Twojego konta Google i czas ostatniego logowania w celu ochrony przed atakami i kradzieżą danych z wpisów formularzy. 12 miesięcy
AEC google.com  Zapewnia, że żądania w ramach sesji przeglądarki są wykonywane przez użytkownika konta Google, a nie przez inne strony. 2 miesiące
OGP google.com  Wykorzystywany przez Google w celu aktywacji funkcji Google Maps oraz do wyświetlania lokalizacji geograficznych. 10 dni
recently_compared_product_previous velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania identyfikatorów poprzednio porównywanych produktów w serwisie dla ułatwienia nawigacji. 30 minut
recently_compared_product velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania identyfikatorów poprzednio porównywanych produktów. 30 minut
section_data_ids velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania specyficznych dla użytkownika informacji o zainicjowanych akcjach zakupowych jak np. wyświetlenie listy polubionych produktów czy informacji o zamówieniu. 1 godzina
mage-cache-storage velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania specyficznych danych użytkownika wspierając funkcje sprzedażowe serwisu. 30 minut
product_data_storage velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania konfiguracji danych produktów ostatanio wyświetlonych lub porównywanych w serwisie. 30 minut
recently_viewed_product velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania identyfikatorów ostatnio wyświetlonych produktów. 30 minut
mage-messages velomarket.pl Wykorzystywany do śledzenia komunikatów o błędach i powiadomieniach prezentowanych użytkownikowi serwisu 1 godzina
recently_viewed_product_previous velomarket.pl Wykorzystywany do przechowywania identyfikatorów ostatnio wyświetlonych produktów na potrzeby ułatwienia nawigacji w serwisie 30 minut
mage-cache-storage-section-
invalidation
velomarket.pl Wykorzystywane do wymuszenia unieważnienia specyficznych sekcji z treścią serwisu w cache. 30 minut
__atuvc velomarket.pl Wykorzystywane do przechowywania informacji o aktywności użytkownika w serwisie. 12 miesięcy
S google.com Wykorzystywane do identyfikacji sesji użytkownika Google. czas trwania sesji

 

 

Część V - Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawców
 

Jeżeli kupujesz produkty od Sprzedawców działających w Serwisie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez poszczególnych Sprzedawców na zasadach określonych poniżej. 

 

Jeżeli sprzedawca będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób odbiegający od poniższej informacji, wówczas jest zobowiązany Cię o tym poinformować zgodnie z art. 13 RODO.

 

Każdy ze Sprzedawców może uregulować niektóre kwestie odrębnie (szczegóły na Profilu Sprzedawcy). 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

W przypadku dokonania zakupu produktu od Sprzedawcy działającego w Serwisie, to Sprzedawca będzie administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu wskazanym w punkcie b poniżej. Dane kontaktowe Sprzedawcy znajdziesz w jego Profilu w zakładce: Kontakt

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania 

Wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu. 

Przykład:
Na tej podstawie sprzedawca zaadresuje przesyłkę do Ciebie, przekaże Ci informacje o statusie realizacji zamówienia, czy rozpatrzy Twoją reklamację. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz ze sprzedawcą w Serwisie, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Wykonanie obowiązków sprzedawcy, które wynikają z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

Przykład:
Jeżeli zwrócisz zakupiony towar (odstępując od umowy zawartej na odległość), sprzedawca będzie zobowiązany zwrócić Ci pieniądze za zakup i dla wykonania tych obowiązków będzie przetwarzał Twoje dane osobowe.
Sprzedawca może być zobowiązany przez przepisy podatkowe do przechowywania określonych informacji o samej transakcji, jak i dokonaniu przez Ciebie zwrotu (odstąpienia od umowy). 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy, czyli art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


 

a. Jak długo sprzedawca będzie przetwarzać Twoje dane? 
Przez niezbędny dla wykonania umowy sprzedaży, którą z Tobą zawarł oraz przez czas potrzebny dla wykazania, że zrobił to prawidłowo. Czas ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

W przypadku obowiązków prawnych dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowego ich wykonania, a więc do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Jeżeli chcesz je wykonać, to skontaktuj się z danym sprzedawcą.

 

c. Czy musisz podawać sprzedawcy dane osobowe?
Jest to dobrowolne. Podanie danych jest jednak warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z danym sprzedawcą. Bez ich podania zawarcie umowy sprzedaży nie będzie możliwe.

 

d. Komu sprzedawca przekaże Twoje dane?
1) Nam, jako podmiotowi prowadzącemu Serwis.

2)     Poczcie lub kurierom, których usługi są dostępne w Serwisie.

3) Operatorom płatności dostępnych w Serwisie.

4) Podmiotom, z którymi współpracuje Sprzedawca, np. firmy księgowe, windykacyjne.

 

e.  Przysługujące Ci uprawnienia: 

 1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

2) prawo sprostowania twoich danych osobowych,

3) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

4) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

5) jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się ze Sprzedawcą.

 

f. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

g. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Kontakt

Zamów kontakt

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, w godzinach pracy infolinii -  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę: w godzinach 9:00-17:00