VeloMarket
Rabaty do -30% i darmowa dostawa do punktów Paczkomat® InPost dla wybranych produktów

Regulamin serwisu VeloMarket.pl dla Kupujących

I. Definicje

§ 1

 1. Administrator – administrator Serwisu tj. Proekspert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449636, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 527-268-94-32, e-mail: kontakt@velomarket.pl, numer telefonu 42 214 43 37;
 2. Sprzedawca – będący przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych przepisów osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która założyła Profil Sprzedawcy w Serwisie, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
 3. Kupujący – każda osoba, która na podstawie Regulaminu zawarła z Administratorem umowę o założenie Profilu lub bez zakładania Profilu złożyła zamówienie u Sprzedawcy za pomocą Serwisu; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Profilu i jest w trakcie składania zamówienia u Sprzedawcy za pomocą Serwisu;
 4. Serwis – platforma handlu elektronicznego prowadzonego przez Administratora pod domeną internetową www.velomarket.pl oraz jej podstronach;
 5. Profil – profil Kupującego założony przez niego w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Regulamin – ten Regulamin;
 7. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego;
 8. Umowa – umowa o założenie i prowadzenie Profilu zawierana pomiędzy Administratorem a Kupującym na zasadach określonych w Regulaminie;
 9. Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawierana za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu;
 10. Produkt – towar bądź usługa oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
 11. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Serwisu VeloMarket.pl, dostępna na stronie: https://velomarket.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/;
 12. VeloBank – VeloBank S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, KRS: 0000991173, NIP: 7011105189, REGON: 523075467;
 13. dni robocze – poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczną zawierającą w ramach Serwisu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im:

 1. założenia Profilu,
 2. zawierania Umów sprzedaży,
 3. dokonywanie płatności za Produkty (za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez operatora płatności online ),
 4. zarządzanie zwrotami Produktów dokonywanymi w ramach ustawowego prawa Konsumenta i PB jednoosobowego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i reklamacjami.

§ 3

 1. Ceny Produktów prezentowanych przez Sprzedawców w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Każdy Sprzedawca może dokonywać modyfikacji cen Produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.
 2. Podane w Serwisie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki i kosztów obsługi płatności. O kosztach tych Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność proponowanych cen i promocji stosowanych przez Sprzedawców z przepisami prawa.

§ 4

Serwis oferuje dwie możliwości zakupu Produktów drogą elektroniczną:

 1. po zalogowaniu się na swój Profil (po uprzednim założeniu Profilu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie),
 2. po podaniu niezbędnych danych - bez zakładania Profilu.

§ 5

Produkty zakupione od Sprzedawców w Serwisie dostarczane są na terenie Polski.

§ 6

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, z aktualną wersją przeglądarki internetowej, zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript i plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Do prawidłowego korzystania z Profilu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Niezbędne pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Profilu oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności.

§ 7

 1. Kupujący uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób.
 2. W szczególności, zabronione jest:
  1. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu: ingerencję w oprogramowanie Serwisu, nieautoryzowany dostęp do danych przypisanych do Profilu lub przechowywanych w Serwisie przez Sprzedawców,
  2. dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Założenie Profilu

§ 8

Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 9

 1. W celu założenia Profilu, Kupujący powinien wybrać w Serwisie przycisk „Utwórz profil”, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza. Formularz stanowi skierowane do Kupującego przez Administratora zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy. Do wysłania formularza niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 2. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do Profilu (Serwis może wymuszać odpowiednie parametry hasła). Podany adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na Profilu.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku „Utwórz profil” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Administratora, o której mowa w ustępie 1 powyżej i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. Administrator po zawarciu Umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Profilu.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w ust. 4 powyżej. Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio.
 7. Kupujący może mieć tylko jeden Profil w Serwisie.

§ 10

 1. Administrator informuje, że Profil stanowi usługę cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Administrator może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
  1. wprowadzenia przez Administratora nowych usług w Serwisie,
  2. dodania nowych funkcjonalności dostępnych w ramach Profilu,
  3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich usługi cyfrowej świadczonej przez Administratora na rzecz Kupującego.
 3. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Kupującego. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Kupującego do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Administrator poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie Klienta do wypowiedzenia umowy o założenie Profilu bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

§ 11

 1. Kupujący powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 2. Po założeniu Profilu Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, dodania domyślnego adresu do wysyłki, składania zamówień, podglądu historii umów zawartych przez Sprzedawcę z Klientami w Serwisie, obsługi zwrotów i reklamacji.

IV. Dokonywanie zakupów

§ 12

 1. Dostępne w Serwisie Produkty są sprzedawane przez Sprzedawców.
 2. Administrator nie jest stroną Umów sprzedaży i nie udziela jakichkolwiek gwarancji lub też innych uprawnień o podobnym charakterze przysługujących Kupującym.
 3. Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego u Sprzedawców za pośrednictwem Serwisu.

§ 13

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący powinien wybrać na odpowiednich podstronach Serwisu Produkty i podać ich liczbę, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” znajdujący się przy wybranym przez Kupującego Produkcie. Dodanie Produktu do koszyka nie oznacza ich zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży, a Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu Produktów do koszyka Kupujący ma możliwość zmiany ich liczby, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Klient ma możliwość dodania do koszyka Produktów sprzedawanych przez różnych Sprzedawców.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać przycisk „Zobacz koszyk”, wówczas Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka, w tym wskazanie, którzy Sprzedawcy sprzedają poszczególne Produkty.
 4. Po weryfikacji koszyka należy wybrać przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Kupujący, jeżeli nie jest jeszcze zalogowany na swój Profil, to powinien się na niego zalogować. Jeżeli Kupujący nie ma Profilu, wówczas ma możliwość jego założenia (wymogi opisane w części III Regulaminu będą w tym wypadku stosowane odpowiednio) lub też podaje imię, nazwisko, email, numer telefonu, a także wskazuje adres do wystawienia dokumentu księgowego i adres do dostawy. Kupujący ma także wskazania innego adresu do dostawy niż adres wskazany do wystawienia dokumentu księgowego. Zabronione jest zamieszczanie w formularzu danych i uwag o charakterze bezprawnym. Następnie należy wybrać dostępny sposób dostawy i płatności. Po wpisaniu wskazanych powyżej danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy wybrać przycisk: „Potwierdź zamówienie”.
 5. W przypadku gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Profilu, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 6. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zaktualizowana zostanie kwota do zapłaty, poprzez uwzględnienie ewentualnych rabatów lub zniżek przysługujących Kupującemu i dodanie opłat związanych z dostawą.
 7. Wskazane w koszyku Produkty wraz z podaniem ich liczby i cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych Produktów i zawarcia Umowy sprzedaży. Kupujący z chwilą wyboru przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego, w której poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, Sprzedawca jest zobowiązany uzasadnić przyczyny odmowy. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

§ 14

 1. Sposoby i koszty dostawy oraz szacowany termin dostawy Produktów są określane każdorazowo przy składaniu zamówienia. Przy czym w przypadku zakupu Produktów pochodzących od różnych Sprzedawców, Kupujący ma możliwość wyboru sposobów dostawy (w tym kosztów dostawy i szacowanego termin dostawy) niezależnie dla każdego Sprzedawcy.
 2. Dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. tradycyjny przelew bankowy,
  2. płatność Pay-by-Link, czyli tzw. szybki przelew internetowy,
  3. płatność kartą Visa lub Mastercard,
  4. płatność BLIK.
 3. Dostępne formy dostawy:
  1. Przesyłka kurierska (w szczególności za pośrednictwem firm / właścicieli marek: DHL, DPD, GLS, InPost, Pocztex).
  2. Przesyłka do punktu odbioru (w szczególności urządzenia Paczkomat InPost)
  3. Przesyłka pocztowa (Poczta Polska).
  4. Odbiór osobisty (wyłącznie w punkcie / w punktach wskazanych przez Sprzedawcę).
 4. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą Produktów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu Produktów znajdujących się w koszyku.
 5. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta.
 6. Jeżeli Kupujący, będący Konsumentem, chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest, na etapie składania zamówienia, do podania swojego numeru NIP. Brak podania numeru NIP oznacza, że Kupujący otrzyma paragon fiskalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 15

 1. W przypadku Kupującego, który posiada aktywną relację z VeloBank S.A. Administrator zapewnia możliwość skorzystania z rabatu na składane zamówienie, stosownie do aktualnej oferty rabatowej udostępnionej w Serwisie. Aktywna relacja z VeloBank S.A. dotyczy tych Kupujących, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zapisali i potwierdzili swój numer telefonu komórkowego w kartotece bankowej,
  2. posiadają lub posiadali dowolny z produktów oferowanych przez VeloBank S.A. (np. rachunek rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, lokata, kredyt, karta kredytowa, pożyczka),
  3. posiadają aktywny dostęp do bankowości elektronicznej.
 2. Warunkiem uzyskania rabatu przez Kupującego jest potwierdzenie przez Kupującego posiadania aktywnej relacji z VeloBankiem. W tym celu Kupujący, w osobnym oświadczeniu złożonym zgodnie z wymogami Prawa bankowego, powinien wyrazić zgodę na ujawnienie przez VeloBank S.A. tajemnicy bankowej dla ProEkspert Sp. z o.o. (KRS 0000449636), Shumee S.A. (KRS 0000628881) i Quercus Sp. z o.o. (KRS 0000319766).
 3. Upoważnienie do ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową, stosownie do postanowień ust. 2 powyżej, jest udzielane VeloBank S.A. przez Kupującego i jest składane podczas zakładania Profilu użytkownika (lub później po założeniu Profilu użytkownika), i autoryzowane przez Kupującego odpowiednim kodem SMS otrzymanym od VeloBank S.A.
 4. Kupujący, który założył Profil, jest uprawniony do skorzystania z możliwości uzyskania kredytu konsumenckiego na zakup Produktów oferowanych w Serwisie. Kredyt ten będzie oferowany bezpośrednio przez VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (bez udziału Administratora, który nie jest pośrednikiem banku), z zachowaniem zasad i procedur obowiązujących w VeloBank S.A.
 5. Kupujący traci uprawnienia do rabatów, z momentem utraty aktywnej relacji z VeloBankiem S.A. lub w momencie wycofania złożonej wcześniej zgody.

V. Konsumenci i PB jednoosobowi – prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

§ 16

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wskazany w ust. 1 powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy).
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego jako załącznik do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wskazany w ust. 1 wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu wskazanemu w ust. 1:
  1. jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. odzież, której rozmiar został na życzenie Kupującego dostosowany do jego potrzeb;
  3. jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostanie nierozłącznie połączony z innymi towarami;
  4. jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. jeżeli cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta;
  7. jeżeli Umowa sprzedaży dotyczy świadczenia usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  8. Umowa sprzedaży dotyczy treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy Prawo o konsumentach;
  9.  jeżeli przedmiotem Umowy sprzedaży jest świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupujący wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Kupującego wskazanego w ust. 1, Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Sprzedawca zaleca, by Kupujący zapakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VI. Reklamacje dotyczące Umów sprzedaży

§ 17

Zwroty i reklamacje dotyczące Umów sprzedaży

 1. Administrator wskazuje, że Sprzedawca ponosi względem Kupujących będących Konsumentami albo PB jednoosobowymi –odpowiedzialność za zgodność towaru z umową – na zasadach określonych w ustawie o Prawach konsumenta.
 2. Administrator wskazuje, że Sprzedawca ponosi względem pozostałych Kupujących odpowiedzialność za wady sprzedanych Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (rękojmia).
 3. Reklamacje w odniesieniu do zakupionych Produktów należy składać do Sprzedawcy w formie pisemnej albo mailowo.
 4. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

§ 18

Reklamacje dotyczące Umowy

 1. Wszelkie reklamacje oraz skargi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać do Administratora za pośrednictwem: reklamacje@velomarket.pl.
 2. W reklamacji należy podać dane Kupującego niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację i poinformuje Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. Czas trwania Umowy

§ 19

 1. Umowa pomiędzy Kupującym a Administratorem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Kupujący ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez wypełnienie i wysłanie z poziomu Serwisu formularza wypowiedzenia Umowy. Kupujący może również wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Administratora podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres kontakt@velomarket.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Administratora.
 3. Administrator może wypowiedzieć Umowę jedynie w następujących sytuacjach:
  1. planowanego zakończenia prowadzenia Serwisu przez Administratora – z co najmniej 14 -dniowym wyprzedzeniem;
  2. podania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie Produktów informacji o charakterze bezprawnym, w tym nieprawdziwych danych identyfikujących Kupującego lub miejsce dostawy – ze skutkiem natychmiastowym,
  3. regularnego (częściej niż 2 razy na kwartał) niedokonywania przez Kupującego zapłaty za zamówione Produktu mimo zawarcia Umowy sprzedaży - w takim przypadku umowa o założenie Profilu rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
   Wypowiedzenie wymaga formy mailowej, tj. wysłania maila do Kupującego na adres mailowy Kupującego podany przy zakładaniu Profilu.

VIII. Zmiany Regulaminu

§ 20

 1. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Administratora nowych usług lub zmian w Serwisie (o ile nie będą skutkować pogorszeniem sytuacji prawnej Kupującego),
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej lub procesu zakładania Profilu,
  4. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych,
  5. wprowadzenia zmian sposobu zawierania Umów sprzedaży lub zakładania Profilu,
  6. wprowadzenia nowych zasady bezpieczeństwa,
  7. zmiany przyczyn wypowiedzenia Umowy.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Administrator prześle do Kupujących, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupującego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Profilu na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 ust. 2 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Profilu przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 21

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 22

Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie https://velomarket.pl/o-nas/regulamin-dla-kupujacych

 

Załącznik do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczenie: Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

Imię i nazwisko: .................................................................., Adres e-mail: .......................................................................

 

Podpis

Zamów kontakt

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, w godzinach pracy infolinii -  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę: w godzinach 9:00-17:00