Regulamin serwisu VeloMarket.pl dla Sprzedających

Regulamin Serwisu VeloMarket.pl dla Sprzedawców

 

I. Definicje

§ 1

 1. Dostawca– właściciel Serwisu tj. Proekspert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 527-268-94-32, e-mail: kontakt@velomarket.pl, numer telefonu 42 214 43 37;
 2. Sprzedawca– przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo spółka prawa handlowego, która założyła Profil Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym szczególności uwzględniając ograniczenia wynikające z §6; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada jeszcze Profilu Sprzedawcy, ale jest w trakcie jego zakładania;
 3. Kupujący– każda osoba, która na podstawie odrębnego regulaminu zawarła z Dostawcą umowę o założenie Profilu lub bez zakładania Profilu złożyła zamówienie u Sprzedawcy za pomocą Serwisu; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Profilu i jest w trakcie składania zamówienia u Sprzedawcy za pomocą Serwisu;
 4. Serwis– platforma handlu elektronicznego prowadzonego przez Dostawcę pod domeną internetową velomarket.pl oraz jej podstronach;
 5. Profil– profil Kupującego założony przez niego w Serwisie na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
 6. Profil Sprzedawcy– Profil Sprzedawcy założony przez niego w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Regulamin– ten Regulamin;
 8. Usługa Marketplace– usługa świadczona przez Dostawcę drogą elektroniczną w Serwisie polegająca na udostępnieniu narzędzi umożliwiających założenie przez Sprzedawcę Profilu Sprzedawcy w celu prezentacji i sprzedaży jego Produktów (zawierania za pośrednictwem Serwisu Umów Sprzedaży Produktów z Kupującymi);
 9. Konsument– osoba będąca konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego;
 10. Umowa– umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Marketplace, zawierana pomiędzy Dostawcą a Sprzedawcą w drodze akceptacji Regulaminu i na warunkach w nim zawartych;
 11. Umowa sprzedaży– umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawierana za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu;
 12. Produkt– towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu;
 13. Oferta– skierowana przez Sprzedawcę do Kupującego pisemna oferta w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego zawierająca dokładny opis Produktu, cenę, warunki płatności oraz czas realizacji zamówienia;
 14. Polityka Prywatności– Polityka Prywatności Serwisu VeloMarket.pl, dostępna na stronie: velomarket.pl;
 15. P2B– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Sprzedawców polegających na umożliwieniu im:

 1. założenia Profilu Sprzedawcy,
 2. zamieszczania w Serwisie ofert dotyczących sprzedaży Produktów,
 3. zawierania przez Sprzedawców z Kupującymi umów sprzedaży dotyczących Produktów umieszczonych w Serwisie przez Sprzedawców,
 4. dokonywanie płatności (przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez zewnętrznego dostawcę)

§ 3

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, z aktualną wersją przeglądarki internetowej, zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript i plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Do prawidłowego korzystania z Profilu Sprzedawcy wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Niezbędne pliki cookies służą do utrzymania sesji Sprzedawcy po zalogowaniu się do Profilu Sprzedawcy, a także do utrzymania prawidłowego działania Serwisu. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.

§ 4

 1. Sprzedawca uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób.
 2. W szczególności, Sprzedawca jest zobowiązany do:
 3. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Profilu lub Profilu Sprzedawców, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
 4. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, treści naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich;
 5. dokonywania terminowych rozliczeń z Kupującymi uprawnionymi, stosownie do odpowiednich przepisów prawa, do zwrotu środków przekazanych wcześniej przez tych Kupujących tytułem ceny za Produkt, w szczególności w przypadku uregulowanym w §. 11;
 6. niekierowania do Kupujących ofert podmiotów konkurencyjnych względem Dostawcy, w szczególności poprzez umieszczania na Portalu lub też w przesyłkach kierowanych do Kupujących materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych takich podmiotów konkurencyjnych;
 7. oferowania na portalu jedynie takich Produktów, które mogą być uznane za ekologiczne, czyli Produktów, których negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane, w szczególności Produktów wskazanych w §. 6 poniżej.

III. Założenie Profilu Sprzedawcy

§ 5

Sprzedawcą nie może zostać Konsument ani osoba fizyczna, dla której umowa o założenia Profilu Sprzedawcy nie będzie miała charakteru zawodowego, choćby była bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą takiej osoby.

§ 6

Sprzedawcą może zostać podmiot, który sprzedaje przynajmniej jedną z następujących kategorii Produktów: zdrową żywność posiadającą odpowiedni certyfikat ekologiczny, kosmetyki naturalne, urządzenia związane z odnawialnymi źródłami energii, artykuły sportowe, a także urządzenia zaliczające się do kategorii dom i ogród, jeżeli pozwalają na oszczędzanie energii elektrycznej

§ 7

 1. W celu skorzystania z funkcji Serwisu, w tym sprzedawania Produktów za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć Profil Sprzedawcy.
 2. W celu rejestracji Sprzedawca powinien kliknąć przycisk „Zarejestruj”, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza. Formularz stanowi skierowane do Sprzedawcy przez Dostawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy. Do wysłania formularza niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 3. W formularzu należy podać: dane identyfikujące Sprzedawcę jako przedsiębiorcę, adres e-mail, numer kontaktowy, nazwę sklepu oraz hasło do Profilu Sprzedawcy (Serwis może wymuszać odpowiednie parametry hasła). Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Profilu Sprzedawcy służyć do logowania się na nie.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Kliknięcie przycisku „Dołącz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne ze złożeniem Dostawcy przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy. Dostawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty Sprzedawcy.
 6. Dostawca dokonuje następnie weryfikacji spełnienia przez Sprzedawcę warunków określonych w §§ 4-6 Regulaminu oraz czy w odniesieniu do Sprzedawcy nie są spełnione okoliczności wskazane w § 5 Regulaminu, które uniemożliwiałyby mu założenie Profilu Sprzedawcy. Dostawca dokona też wymaganej przepisami prawa weryfikacji Sprzedawcy, mając na uwadze obowiązki prawne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 7. Na tym etapie niezbędna może być także dodatkowa weryfikacja Sprzedawcy przez podmioty dostarczające Serwisowi rozwiązań z zakresu płatności (Operator Płatności), zgodnie z wymogami takiego podmiotu lub też organizacji płatniczych (VISA, MASTERCARD, itp.).
 8. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć wymagane przez Dostawcę lub podmioty wskazane powyżej informacje lub dokumenty.
 9. Dostawca po pozytywnej weryfikacji Sprzedawcy przekazuje mu e-mailem informacje: czy przyjmuje ofertę Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ust. 5 powyżej i w konsekwencji zawarta zostaje Umowa, czy też Dostawca odrzuca ofertę zawarcia Umowy i założenia Profilu Sprzedawcy.

§ 8

Sprzedawca przechowuje swoje dane służące do logowania w Serwisie na swoją odpowiedzialność, powinien zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 9

Po założeniu Profilu Sprzedawcy ma on możliwość: edycji swoich danych, zamieszczania w Serwisie ogłoszeń dotyczących sprzedaży towarów, podglądu historii umów zawartych przez Sprzedawcę z Klientami w Serwisie, obsługi zwrotów i reklamacji.

§ 10

 1. Możliwość dokonywania płatności online zostanie zapewniona Sprzedawcy w ramach Systemu Płatności Online dostarczanego Sprzedawcy przez Blue Media S.A. lub innego operatora Systemy Płatności Online (dalej jako „Operator Płatności”) na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Operatorem Płatności w drodze akceptacji odpowiednich „Ogólnych Warunków Umów w zakresie korzystania z Systemu Płatności Online” przez przedstawiciela Sprzedawcy (akceptacja online).
 2. Z chwilą zawarcia Umowy, Sprzedawca udziela Dostawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wobec Operatora Płatności dostępnych w Serwisie w zakresie:
  1. wszelkich czynności faktycznych związanych z zarządzaniem platformą do obsługi płatności dostępnych w Serwisie, w tym do odbierania od Operatora Płatności danych dotyczących statusu obsługiwanych transakcji (m.in. danych osobowych Kupujących jako płatników w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa), dostarczania do Operatora Płatności informacji o numerach rachunków bankowych Sprzedawcy do wypłaty środków ze zrealizowanych transakcji, dostarczania do Operatora Płatności danych o adresie email Kupującego (w przypadku gdy Operator Płatności realizuje na zlecenie Dostawcy wysyłkę powiadomień do Kupujących o procesowanych transakcjach);
  2. uzgadniania z Operatorem Płatności wszelkich szczegółów technicznych związanych z konfiguracją systemu obsługującego dostępne w Serwisie płatności.
 3. Niezależnie od powyższego Sprzedawca, z chwilą zawarcia Umowy, upoważnia Dostawcę do dokonywania w imieniu Sprzedawcy następujących operacji w ramach Systemu Płatności Online:
  1. dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku Płatniczym Sprzedawcy prowadzonym w ramach Systemu Płatności Online poprzez składanie zleceń płatniczych wypłat środków z Rachunku Płatniczego na: (i) rachunek bankowy Dostawcy tytułem rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą a Dostawcą w związku z należnym Dostawcy wynagrodzeniem za usługę umożliwienia Sprzedawcy korzystania z Serwisu;
  2. wysyłania do Systemu Płatności Online komunikatów technicznych umożliwiających Sprzedawcy akceptowanie transakcji zainicjowanych Instrumentami Płatniczymi Kupujących w ramach usługi przyjmowania płatności oferowanej przez Operatora Płatności w ramach Systemu Płatności Online;
  3. uzyskania przez Dostawcę wszelkich informacji o transakcjach Sprzedawcy procesowanych w ramach Systemu Płatności Online (w tym informacji o statusie transakcji oraz danych odbiorców i płatników);
  4. dostarczania bądź wskazywania w Systemie Płatności Online danych niezbędnych do realizowania transakcji w ramach Systemu Płatności Online (w tym oznaczeń odbiorców i płatników, adresów email płatników, numerów rachunków bankowych płatników i odbiorców, tytułów transakcji);
  5. uzyskania przez Dostawcę indywidualnych danych uwierzytelniających Dostawcę jako pełnomocnika Sprzedawcy w Systemie Płatności Online.

§ 11

 1. W przypadku zastosowania procedury tzw. chargebacku, czyli obciążanie zwrotnego inicjowanego przez Kupującego, który dokonał w Serwisie płatności kartą (stosownie do warunków umowy łączącej Sprzedawcę z Operatorem Płatności lub też zgodnie z warunkami chargeback ustalonymi przez organizacje płatnicze (VISA, MASTERCARD, itp.)), Sprzedawca, którego umowy z Kupującym dotyczyć będzie ta procedura, jest zobowiązany do rozliczenia kwoty odpowiadającej wartości danego chargebacku wraz z opłatą za rozpatrzenie reklamacji i innymi należnościami nałożonymi przez Operatora Płatności lub organizacje płatnicze (VISA, MASTERCARD, itp.) stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Operatorem Płatności.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie dokona rozliczenia kwot, o których mowa w ust. 1, zgodnie ze wskazanymi tam warunkami, w szczególności gdy (i) potrącenie należnych kwot z rachunku płatniczego Sprzedawcy prowadzonego przez Operatora Płatności będzie niemożliwe na skutek braku wystarczających środków na rachunku płatniczym Sprzedawcy w okresie co najmniej 30 dni kalendarzowych oraz (ii) Sprzedawca opóźni się co najmniej 14 dni kalendarzowych w zapłacie należności na podstawie dodatkowej faktury VAT wystawionej przez Operatora Płatności, zwrotem takich kwot może być obciążony Dostawca. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania stosownego wezwania przez Dostawcę (na adres email wskazany przez Sprzedawcę w Profilu Sprzedawcy), wszystkich kwot wraz z kosztami, opłatami i odsetkami, jakimi został obciążony Dostawca.  W takim przypadku Sprzedawca zostanie też obciążony dodatkową opłatą w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych, stanowiącą pokrycie zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z konieczności obsługi płatności nierozliczonych przez Sprzedawcę z Operatorem Płatności. Za opóźnienie w zapłacie naliczane będą odsetki maksymalne w rozumieniu odrębnych przepisów.

IV. Zamieszczanie w Serwisie ogłoszeń dotyczących sprzedaży towarów

§ 12

 1. Dostępne w Serwisie Produkty są sprzedawane przez Sprzedawców.
 2. Dostawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis.

§ 13

 1. Sprzedawca, który posiada Profil Sprzedawcy, ma możliwość zamieszczenia w Serwisie Ofert Produktów, które mieszczą się w kategoriach wskazanych w §6 Regulaminu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie Ofert, których sprzedaż narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, jak w szczególności rzeczy będących własnością innej osoby niż Sprzedawca, rzeczy niedopuszczonych do obrotu, rzeczy, których sprzedaż odbywa się z naruszeniem praw własności intelektualnej.
 3. W celu zamieszczenia Oferty Produktu, Sprzedawca powinien wybrać odpowiednią opcję w swoim Koncie Sprzedawcy oraz wypełnić znajdujący się tam formularz. Należy w nim podać m.in. opis i zdjęcia Produktu, a także informację o jego cenie (a także informacje wymagane przez tzw. Dyrektywę Omnibus) Zarówno opis towaru, jak i jego zdjęcia nie mogą naruszać prawa, a zwłaszcza praw autorskich, lub dobrych obyczajów.
  W formularzu publikacji ogłoszenia należy także wskazać, jakie metody płatności oraz dostawy będą dotyczyły danego towaru.
 4. Powyższy formularz publikacji ogłoszenia stanowi ofertę Dostawcy skierowaną do Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia umowy o zamieszczenie w Serwisie Oferty. Kliknięcie przycisku ,,Wystaw” powoduje przyjęcie oferty Dostawcy i skutkuje zawarciem umowy o publikację Oferty i dodaniem ogłoszenia do Serwisu.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, ani za treść Oferty opublikowanej przez Sprzedawcę w Serwisie.
  Jednak Dostawca jest uprawniony do sprawdzenia Ofert, innych komunikatów i informacji zamieszczanych przez Sprzedawcę w Serwisie lub przygotowanych do publikacji w Serwisie. W przypadku kiedy zamieszczone Oferty nie są zgodnie z kategoriami wskazanymi w § 6 lub też Oferty, czy inne informacje i komunikaty zamieszczone przez Sprzedawcę w Serwisie nie są zgodne z innymi warunkami Regulaminu (w szczególności z §. 4), Dostawca ma prawo do ich usunięcia z Serwisu lub niedopuszczenia do ich publikacji. Dostawca, przed usunięciem Oferty lub innych treści z Serwisu może wcześniej:
  1. wezwać sprzedawcę do samodzielnego i natychmiastowego usunięcia kwestionowanych Ofert, komunikatów lun innych informacji lub też zaniechania ich publikacji;
  2. udzielić Sprzedawcy ostrzeżenia, że w razie powtarzających się naruszeń Dostawca może zawiesić możliwość korzystania przez Sprzedawcę z jego Profilu Sprzedawcy.

§14

 1. Dostawca w zamian za zamieszczenie w Serwisie Ofert Sprzedawcy oraz zapewnienie pozostałych funkcjonalności Serwisu będzie pobierał wynagrodzenie, które będzie płatne przez Sprzedawcę po sprzedaży Produktu. Wysokość wynagrodzenia Dostawcy jest określona w Cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie skutecznego odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży Produktu wynagrodzenie należne Dostawcy zostanie zwrócone Sprzedawcy (również w drodze pomniejszenia bieżącego wynagrodzenie Dostawcy o ile będzie należne) w najbliższym okresie rozliczeniowym.
 2. Wysokość wynagrodzenia może ulegać zmianie. Każdorazowa zmiana będzie uwidaczniana w Cenniku, a wynagrodzenie w zmienionej wysokości dotyczyć będzie sprzedaży Produktów dokonanych po tej zmianie.
 3. Wynagrodzenie będzie naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Dostawca wystawi stosowny dokument księgowy obejmujący wynagrodzenie Dostawcy należne od Sprzedawcy w danym miesiącu.
 4. Wynagrodzenie będzie płatne po zawarciu Umowy Sprzedaży - w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży - w drodze potrącenia odpowiedniego procenta (zgodnie z Cennikiem) środków wypłacanych Sprzedawcy z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży.
 5. Dostawca wskazuje, że w przypadku Sprzedawcy, który jest jednocześnie klientem VeloBank S.A. (najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zawrze również z VeloBank S.A. co najmniej umowę o prowadzenie rachunku firmowego) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostało stosownie obniżone (patrz Cennik). Dostawca wprowadził takie rozwiązanie, ponieważ nakłady finansowe związane z budową, promowaniem i rozwojem Serwisu są ponoszone wspólnie przez Dostawcę i VeloBank S.A. w wyniku realizowania umowy łączącej Dostawcę z VeloBank S.A.. Umowa ta ma na celu pozyskanie nowych klientów przez VeloBank S.A., poprzez promocję strategii grupy kapitałowej VeloBank S.A., do której należy m.in. Dostawca, jako takiej, która oferuje rozwiązania produktowe i finansowe wspierające rozwój nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie klimatu, oszczędności energii, w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 6. Warunkiem obniżenia wysokości wynagrodzenia Dostawcy jest umożliwienie Dostawcy zweryfikowania Sprzedawcy jako klienta VeloBank S.A. w sposób ujawniony w Serwisie.

§ 15

 1. Dostawca nie daje Sprzedawcom możliwości oferowania własnych dodatkowych towarów i usług w rozumieniu art. 2 pkt 11 P2B.
 2. Dostawca informuje jednocześnie, że Kupujący będą mieli możliwość skorzystania z usług dodatkowych w rozumieniu art. 2 pkt 11 P2B w postaci możliwości uzyskania kredytu konsumenckiego na zakup Produktów oferowanych w Serwisie. Kredyt ten będzie oferowany bezpośrednio przez VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (bez udziału Dostawcy, który nie jest pośrednikiem banku), z zachowaniem zasad i procedur obowiązujących w VeloBank S.A..

§ 16

 1. W Serwisie dostępna jest wyszukiwarka dla Kupujących, która umożliwia im odnajdowanie interesujących ich Produktów.
 2. Poszczególne Produkty są zamieszczane w wynikach wyszukiwania według następujących głównych parametrów: liczba wyświetleń produktu, liczba dokonanych transakcji obejmujących produkt. Dostawca zdecydował się na wprowadzenie takich parametrów, ponieważ liczba dokonanych transakcji oraz wyświetleń Produktu świadczą o jego pozytywnym odbiorze przez Kupujących.

§ 17

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Klientów, którzy zawarli z nim umowy sprzedaży za pomocą Serwisu lub którzy skontaktowali się z nim w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Sprzedawca zapoznał się z treścią Polityki Prywatności, w której znajdują się wymagane przez art. 13 RODO informacje dla Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie wnosi uwag co do treści Polityki. Jednocześnie Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO, jeżeli przetwarzałby dane osobowe Klientów w sposób odbiegający, w tym szerszy, niż wskazano w § 13 RODO.

§ 18

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
 2. W związku z prowadzonym przez Dostawcę programem ochrony kupujących, Sprzedawca ma obowiązek stosować się do wymogów i warunków programu ochrony kupujących w aktualnej wersji ujawnionej na www.velomarket.pl.

V. Czas trwania Umowy

§ 19

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Dostawca może rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Sprzedawca: wielokrotnie naruszy którekolwiek z następujących postanowień: § 4, § 13 ust. 1 lub 2, § 11, § 14 ust.2, § 17 lub § 18 Regulaminu.
 3. W przypadku: innego niż wielokrotne naruszenia przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu wskazanych w postanowieniu ustępu 2 niniejszego paragrafu, zakończenia działania Serwisu lub zaprzestania spełniania przez Sprzedawcę warunku określonego w § 6 Regulaminu, Dostawca ma prawo wypowiedzieć Sprzedawcy Umowę z okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni. Dostawca ma równocześnie prawo wstrzymania świadczenia całości lub części usług na rzecz Sprzedawcy do czasu upływu powyższego okresu wypowiedzenia, a w szczególności Dostawca może wyłączyć Sprzedawcy wszystkie lub wybrane przez Dostawcę Oferty ów. Sprzedawca ma prawo złożenia reklamacji na powyższą decyzję Dostawcy i w przypadku wykazania braku naruszenia oświadczenie o wypowiedzeniu będzie cofnięte a świadczenie usług przywrócone.
 4. W przypadku gdy Dostawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz danego Sprzedawcy, przekazuje temu Sprzedawcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
 5. O skorzystaniu z prawa wstrzymania określonego w postanowieniu ustępu powyższego niniejszego paragrafu Dostawca informuje Sprzedawcę poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Sprzedawcę do kontaktu z Dostawcą lub w innej formie np. pisemnej. W oświadczeniu tym Dostawca wskazuje przyczynę skorzystania przez niego z tego prawa. Sprzedawca ma prawo złożyć reklamację na tę decyzję Dostawcy w trybie przewidzianym w Regulaminie w części dotyczącej postępowania reklamacyjnego.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelka odpowiedzialność Dostawcy za szkody poniesione przez Sprzedawcę w związku z realizacją przez Dostawcę prawa wstrzymania, o którym mowa w postanowieniach ustępów powyższych niniejszego paragrafu, jest wyłączona.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Profilu Sprzedawcy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 8. Oświadczenie każdej ze Stron o wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail: kontakt@velomarket.pl 

VI. Reklamacje i mediacja

§ 20

 1. Wszelkie reklamacje oraz skargi należy składać do Dostawcy za pośrednictwem: reklamacje@velomarket.pl
 2. W reklamacji należy podać dane Sprzedawcy niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę.
 3. Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Sprzedawcę o wyniku jej rozpatrzenia terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 21

 1. Dostawca dopuszcza możliwość rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w drodze mediacji.
 2. Koszty mediacji będą ponoszone przez Sprzedawcę i Dostawcę w rozsądnych proporcjach, które zostaną ustalone przez nich na podstawie propozycji mediatora. Formułując taką propozycję mediator uwzględni wszystkie istotne elementy danej sprawy, a w szczególności zasadność twierdzeń każdej ze stron, ich zachowanie oraz porównanie stron pod względem wielkości i kondycji finansowej.
 3. Postanowienia paragrafu niniejszego oraz § 20 nie wyłączają możliwości Sprzedawcy skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

VII. Dane osobowe Kupujących powierzane Dostawcy

§ 22

 1. W celu wykonywania Umowy, Sprzedawca powierza Dostawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Dostawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Sprzedawcy, wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Dostawca przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora. Postanowienia te stosuje się odpowiednio również do powierzenia danych osobowych Kupujących, którzy kontaktują się ze Sprzedawcą poprzez Serwis. Z tą różnicą, że w tym przypadku powierzenie nie obejmuje adresu do dostawy.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do dostawy, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one Kupujących, którzy poprzez Serwis zawierają umowy sprzedaży ze Sprzedawcą lub nawiązują z nim kontakt.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Dostawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 5. Dostawca zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. w zakresie adekwatnym do swojej roli udzielania pomocy Sprzedawcy w:
   • wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania podmiotów danych dotyczące ich praw przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych;
   • wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
  6. zapewnienia by:
   • dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Dostawcę;
   • osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
  7. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o:
   1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
   2. stwierdzonym przez Dostawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
    • charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
    • możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
    • środków zastosowanych lub proponowanych przez Dostawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
   3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
  8. Dostawca zobowiązany jest do wspomagania Sprzedawcy, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
   1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
   2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
   3. umożliwianie:
    • wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
    • dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
    • przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
     Obowiązek ten dotyczy także wspierania Sprzedawcy w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Sprzedawcy, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 6. Sprzedawca wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Dostawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Dostawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 7. Dostawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Dostawca będzie korzystać z usług Podprocesora.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania audytu Dostawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Dostawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu należy zawiadomić Dostawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca jest uprawniony do przekazania Dostawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Dostawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Sprzedawcę z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.
 9. Dane osobowe są powierzone Dostawcy na czas trwania Umowy. Sprzedawca może dokonać eksportu Danych osobowych z Profilu Sprzedawcy. Po rozwiązaniu Umowy Dostawca usunie powierzone Dane osobowe z zachowaniem terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej.
 10. Dostawca nie uzyskuje dostępu do Danych osobowych w stopniu szerszym niż wynikający z postanowień niniejszego paragrafu. W sytuacjach, w których Dostawca jest jednocześnie administratorem danych Kupujących, przetwarza on ich dane osobowe zgodnie z Polityką.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Dostawca odpowiada wobec Sprzedawcy za szkody wywołane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Dostawcę do kwoty dwumiesięcznego średniego wynagrodzenia należnego Dostawcy od Sprzedawcy na mocy Umowy obliczonego za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę (w pierwszym roku współpracy będzie to kwota 5000 (pięć tysięcy) złotych. Dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona. Postanowienie to nie uchybia art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 24

Sprzedawca korzystając z usług opisanych w Regulaminie nie przenosi na Dostawcę praw własności intelektualnej do ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie.

§ 25

 1. Dostawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w szczególności w następujących sytuacjach:
  1. wprowadzania nowych usług lub zmian w Serwisie,
  2. zmian przepisów prawa, do których dostosowanie wymaga modyfikacji Regulaminu,
  3. wprowadzenia zmian sposobu zawierania umów lub zakładania Profilu Sprzedawcy,
  4. wprowadzenia nowych zasady bezpieczeństwa,
  5. zmiany przyczyn wypowiedzenia Umowy,
  6. zmiany cen określonych w cenniku lub terminów płatności.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez Dostawcę obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 15 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o wprowadzeniu zmian. Informacja o wprowadzonych zmianach nastąpi poprzez przekazanie Sprzedawcy na trwałym nośniku np. w wiadomości e-mail, nowej wersji Regulaminu.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie powinno nastąpić przed upływem terminu wskazanego w postanowieniu ustępu powyższego i wywiera skutek z dniem upływem tego terminu. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie elektronicznej i zostać wysłane odpowiednio na adres Dostawcy podany w § 1 Regulaminu. Strony uznają, że niezłożenie przez Sprzedawcę wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości zmiany Regulaminu bez zachowania powyższego terminu w sytuacji, w której wymuszają to przepisy prawa UE lub prawa polskiego.

§ 26

 1. Wszelkie umowy określone w Regulaminie podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Regulaminu Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, jego rozstrzygnięcie będzie podlegało jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy.

§ 27

Regulamin jest dostępny w siedzibie Dostawcy oraz na stronie www.velomarket.pl.

Załącznik nr 1

Tabela opłat i prowizji

Wskazane poniżej wartości procentowe obejmują wynagrodzenie brutto należne Dostawcy.

Kategoria

Standardowa prowizja*

Prowizja dla Klientów VeloBank*

Fotowoltaika i pompy, inne OZE

8%

5%

Duże AGD

8%

5%

Oświetleniowy osprzęt, żarówki

8%

5%

Zdrowa żywność

8%

5%

Rowery, elektryczne hulajnogi

8%

5%

Sport, styl życia lifestyle

8%

5%

Outdoor, garden

8%

5%

* Prowizja naliczana jest od kwoty brutto należnej Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Produktu.

Kontakt

Zamów kontakt

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, w godzinach pracy infolinii -  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę: w godzinach 9:00-17:00